Соёлой талаар хэмжээнүүд Буряадта үнгэргэгдэхөөр түсэблэгдэнэ

(6 марта 2021) «Голос Байкала» гэһэн фестиваль байгша оной июль һарада Улаан-Үдэ хотодо үнгэргэгдэхэ.

Энэ хэмжээн Буряад Уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойдо зорюулагдажа, шангай жасада нэгэ сая түхэриг тоологдоно.

Фестивалиин үедэ олон тоодо арадуудай дуу хүгжэм зэдэлхэ, хари гүрэнүүдһээ хабаадагшад ерэхээр хүлеэгдэнэ. Дуушад өөһэдынгөө арадай, угсаатанай дуунуудые гүйсэдхэжэ, ёһо заншалтаяа, түүхэ болбосоролтоёо хубаалдаха аргатай байха. Энээнһээ гадна хабаадагша бүхэн буряад нэгэ дуу гүйсэдхэхэ гол даабаритай. Фестивалиин түгэсхэлдэ конкурсантнууд Буряадай мэдээжэ дуушадтай хамта тайзан дээрэ гаража, концертдэ хабаадаха юм. Гол мүрысөөнэй удаа, айлшад Байгал далайда ошожо амарха аргатай.

«Золотой голос Байкала» гэһэн түрүүшын фестиваль 2008 ондо эмхидхэгдэжэ, эстрадын дуушад хабаадаһан гээд тэмдэглэе. Айлшад өөһэдынгөө арга шадалаар, маягаар буряад дуунуудые гүйсэдхэжэ, олоной һайшаалда хүртэһэн байна. Хэмжээ эмхидхэгшэд энэшье удаа һонин фестиваль болохо, шэнэ нэрэнүүд тодорхо гэжэ найдана.

Мартын 1-һээ апрелиин 30 болотор фестивальда хабаадаха тухай мэдүүлгэнүүд абтаха.

Һүүлдэнь хабаадаха зондо буряадай арадай  дуунууд эльгээгдэжэ, фестивалиин хоёрдохи шатада тэдэниие бидэ булта шагнаха аргатай байхабди.

minkultrb.ru

Добавить комментарий

bn-of-rt bn-uslugi bn-ufms bn-anrussia bn-prch